Mitmekülgne tugi ja südamega võetud vastutus õpilase arenguks

Tugikeskus

Kajamaa Kooli tugikeskus on mõeldud õpilastele ja nende vanematele ning on toeks õpilastega töötavatele õpetajatele.

Kajamaa Kooli Tugikeskus osutab tugi- ja rehabilitatsiooniteenuseid Kajamaa Kooli õpilastele ning nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid õpilase arengu-, õpi- või käitumisprobleemide ületamiseks. 

Tugikeskuse missiooniks on pakkuda kvaliteetseid tugi- ja rehabilitatsiooniteenuseid probleemide ennetamisel, vähendamisel ja kõrvaldamisel. Näeme, et tugikeskusel on roll vastutada terviku eest, mis tähendab, et keskuses on olemas õpilaste vajadustest terviklik ülevaade.

Tugikeskuse peamine ülesanne on õpilaste arengu toetamine.

Tugikeskuse südameks on tugimeeskond, mille kõikidel liikmetel on vastav haridus ja kellel on kogemused töös HEV õpilastega. Tugikeskuse spetsialistideks on psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, eripedagoogid ja tugimeeskonna juht.

Koolis rakendatav tugi 

 • ainetundide konsultatsioonid; 
 • õpiabitunnid; 
 • individuaalse õppekava rakendamine; 
 • pikapäevarühm; 
 • sotsiaalpedagoogi tugiteenus,  
 • psühholoogi tugiteenus 
 • eripedagoogi tugiteenus 
 • logopeedi tugiteenus 
 • kõneõpetuse tunnid (logopeediline); 
 • õppe- ja karjäärinõustamine; 
 • õpiabitunnid (eripedagoogiline); 
 • abiõpetajate tugi; 
 • tugitöötaja abi; 
 • huviringid. 

 

Vajadus on pakkuda õpilastele koolis pakutava toe ja tugiteenuste kõrvale veelgi suuremat abi ning selleks teeme valdkondade ülest koostööd sotsiaal- ja haridusvaldkonnas.

Tugimeeskond koosneb missioonitundega pühendunud inimestest, kellel on töös õpilastega  tekkinud kogemused ja vajalikud kompetentsid, mida rakendada õpilaste arengu toetamiseks.

Et pakkuda veelgi efektiivsemalt tuge oleme toonud oma tugikeskuse rehabilitatsiooniteenuseid vajavatele lastele.  Tugikeskuses tegutseb MTÜ Tugikeskus Aitan rehabilitatsioonimeeskond.

Hetkel pakume sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi teenused.  Rehabilitatsioonimeeskond on kasvamas ja eesmärgiks on saavutada olukord, et keskuses oleksid  olemas loov-, füsio- ja tegevusteraapia, samuti logopeedi- psühholoogi- ning sotsiaaltöötaja teenus jm vajalikud teraapiad. 

Tugimeeskonda kuuluvad:

Annika Tammik– logopeed 
e-post: annika.tammik@kajamaakool.ee  
telefon 6 719 610 

Inga Lilienberg– sotsiaalpedagoog 
e-post: inga.lilienberg@kajamaakool.ee
telefon 56666246 

Merike Ots koolipsühholoog 
e-post: merike.ots@kajamaakool.ee  
telefon 57444321 

Terje Isok– eripedagoog 
e-post: terje.isok@kajamaakool.ee  
telefon 6 719 610 

Kaire Veedla– tugitöötaja
e-post: kaire.veedla@kajamaakool.ee

Lilian Voog– tugimeeskonna juht/ HEVKO  
e-post: lilian.voog@kajamaakool.ee
telefon 53069596 

Ameti nimetusMis on tema ülesandedMillal pöörduda?
EripedagoogSelgitab välja õpilase arengu- ja õpioskuste taseme. 
Arendab õpilase taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist ja õpioskusi. 
Teie lapsel on raskused õpitavast aru saamisel, vajate nõustamist, kuidas teda kodus õppetöös toetada. 
Logopeed Arendab õpilase suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, hääldust ja kõne sujuvust.  Teie lapsel on raskusi häälikute välja ütlemisega, kõne sujuvusega või eneseväljendusega üldiselt. 
Koolipsühholoog Toetab õpilast isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud muredega toimetulekul. Arendab õpilase tähelepanu, keskendumist, mälu ja mõtlemist. Teie lapsel on õpimotivatsiooni puudus, on muutunud kurvameelseks, hoiab omaette. Lapse uni on häiritud või muutunud on  söömistava. Tunnete muret oma lapse vaimse tervise pärast. 
Sotsiaalpedagoog Kujundab ja toetab õpilase suhtlemis- ja sotsiaalseid oskusi. Selgitab välja õppes osalemise takistavad tegurid. Teie laps ei taha kooli minna.Teile tundub, et ta on tõrjutud või kaotanud sõbrad. Teie laps pelgab või väldib mõne õpetajaga suhtlemist. 
TugitöötajaSuunab ja toetab õpilasi kogu koolipäeva vältel.Kui õpilasel on suurem vajadus individuaalse tähelepanu järele vahetundides ja tunnivabal ajal koolis, näiteks tervisemure vmt.
Tugisüsteemi juht/ HEV õpilaste õppe koordineerija Koordineerib tugispetsialistide koostööd. Kui sa ei tea kelle poole pöörduda või mida edasi teha lapse murega, siis HEVKO aitab leida õige spetsialisti. 

Toetad oma last, kui märkad ja võtad meiega ühendust!

Tuhande miiline teekond algab esimesest sammust.

Inglise vanasõna

HEV õpilase arengu toetamiseks peame oluliseks  koostööd erinevate spetsialistide  koostööpartnerite vahel

 ja tugivõrgustiku vahel.