Hoolekogu

Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kes toetab ja jälgib, et kooli õppe-ja kasvatustegevus koolis vastaks õpilaste arengule ja huvidele.

Kooli hoolekogu liikmeteks on erinevad osapooled: lastevanemate, õpetajate, õpilaste ja kohaliku omavalitsuse esindajad.  

Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel neljal korral.  

Hoolekogu tegeleb järgnevaga: 

  • osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse; 
  • annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks; 
  • annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks; 
  • annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks; 
  • annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks; 
  • annab arvamuse ja osaleb õppe-ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursside läbiviimisel; 
  • annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta; 
  • teeb ettepanekuid kooli pidajale kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Marita Viirmann-Parts
lastevanemate esindaja
hoolekogu liige 

Meelis Rooba
lastevanemate esindaja
hoolekogu liige, aseesimees 

Kairi Zaletajev
Saku Vallavolikogu esindaja
hoolekogu liige 

Rena Tauk
lastevanemate esindaja
hoolekogu esinaine 

Terje Isok
õpetajate esindaja
hoolekogu liige 

13.09.2022 Teemad: 2022/2023 õa- testimine, õpperuumid, personal, koolikohad, hoolekogu koosolekud 

07.12.2022 Teemad: I trimestri kokkuvõte 

22.03.2022 Teemad: II trimestri kokkuvõte 

21.06.2022 Teemad: III trimestri ja õppeaasta kokkuvõte, lõpetajad, suvised remonttööd koolis 

28.08.2023 Teemad: 2023/2024 õa