Hoolekogu

Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kes toetab ja jälgib, et kooli õppe- ja kasvatustegevus koolis vastaks õpilaste arengule ja huvidele.

Kooli hoolekogu liikmeteks on erinevad osapooled: lastevanemate, õpetajate, õpilaste ja kohaliku omavalitsuse esindajad.  

Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel neljal korral.  

Hoolekogu tegeleb järgnevaga: 

  • osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse; 
  • annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks; 
  • annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks; 
  • annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks; 
  • annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks; 
  • annab arvamuse ja osaleb õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursside läbiviimisel; 
  • annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta; 
  • teeb ettepanekuid kooli pidajale kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

Marita Viirmann-Parts
lastevanemate esindaja
hoolekogu liige 

Meelis Rooba
lastevanemate esindaja
hoolekogu liige, aseesimees 

Kairi Zaletajev
Saku Vallavolikogu esindaja
hoolekogu liige 

Rena Tauk
lastevanemate esindaja
hoolekogu esinaine 
tauk.rena@gmail.com 
tel. +372 558 3004

Terje Isok
õpetajate esindaja
hoolekogu liige 

29.11.23 Teemad: I trimestri kokkuvõte, ülevaade muudetud õppepäeva algusaja tagasisidest õpilastelt ja vanematelt, moodullinnakuga kohanemine

20.03.2024 (muudetud, uus kuupäev 03.04.2024)

12.06.2024

29.08.2024