Üldtutvustus

Kajamaa Kool on 9-klassiline põhikool, mis asub Harjumaal Saku vallas.

Koolis õpivad Saku valla hariduslike erivajadustega õpilased. Hariduslikud erivajadused võivad olla tingitud segatüüpi spetsiifilisest arenguhäirest, aktiivsus- ja tähelepanuhäirest, autismispektri häirest, samuti võimaldatakse haridust omandada õpilastel, kellel ei ole jõukohane intellektuaalsete võimete tõttu õppida põhikooli riikliku õppekava alusel.

Kooli õppekava lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, põhikooli lihtsustatud riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

Pärast koolitunde on 1.-4. klasside õpilastel võimalik osaleda kooli pikapäevarühmas.

Kool pakub õpilastele eriteemalisi huviringe.

Kooli ruumides osutab raamatukoguteenust Saku Vallaraamatukogu.  

Lisaks õpetajatele on õpilasi nende arenguteel toetamas tugimeeskond koosseisus logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja psühholoog. 

Kooliga koostöös tegutseb rehabilitatsioonimeeskond, kes toetab õpilaste arengut.

Viimase nelja aasta õpilaste arvud:

2020/21 õa 45 õpilast,

2021/22 õa 52 õpilast,

2022/23 õa 59 õpilast,

2023/24 õa 68 õpilast.

Missioon

Kajamaa Kool on hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikool, kus võimaldatakse igale
õpilasele võimetekohast arengut, mis tagab õpilastele eeldused ja oskused õpingute jätkamiseks ning
iseseisvaks toimetulekuks igapäevaelus.

Kooli põhiväärtused

AUSTUS – märkame, arvestame, aitame ja väärtustame üksteist.
AVATUS – kuulame üksteist, oleme koostöövalmid ja arvestame ühiskonna muutustega.
HOOLIVUS– hoiame üksteist ja meid ümbritsevat.
KOOSTÖÖ – kõik oleme olulised, tegutseme koos ühiste eesmärkide nimel.
TERVIS – liikudes oleme õnnelikud ja terved.

Visioon

Kajamaa Kool on jätkusuutlik ja pidevalt arenev hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud
haridusasutus.

Kajamaa Kooli sotsiaalmeedia otsetee

Kooli Sümboolika

Koolil on oma nimetusega pitsat ja sümboolika- logo, lipp ja laul.

Kajamaa kooli 15. sünnipäevaks valminud uus visuaalne identiteet.

Kajamaa Kooli laul

Kristi Väär/ Urmi Sinisaar
veebruar 2012

KAJAMAA KOOLI LAUL sõnad

Laulu meloodia

“Iga laps siin kooliperes,
oskab öelda: “Tere!”.
Säramas on lapse silm,
kui ka parim pole ilm.
Tehtud saavad harjutused,
tuleb julgus, soov ja tahe.
Lapsi ümbritseb siin hool –
see on Kajamaa Kool!”

Kajamaa Kooli laulu refrään

Tervisenõukogu

Kajamaa Kool kuulub alates 2010. aastast tervist edendavate vabariigi koolide võrgustikku.

Tegevuse eesmärgid

  • Säilitada olemasolev tervisekaitse nõuetele vastav füüsiline koolikeskkond.
  • Edendada kooli vaimset ja sotsiaalset keskkonda nii, et pakkuda igale koolipere liikmele võimalusi kuuluvus-, tunnustus- jm vajaduste rahuldamiseks.
  • Võimaldada õpilastel omandada tervist edendav eluviis ning oskused saavutada kehaline, vaimne ning sotsiaalne heaolu.
  • Toetada õpilaste arengut koostöös vanemate, koolipersonali ja ümbritseva keskkonnaga.

Ajalugu

Sissejuhatus

Talurahva hariduse olukord Eestis paranes 19. sajandi II poolel seoses ärkamisaja, eestlastest haritlaskonna tekke ning talurahva aktiivsuse tõusuga. Nõuti ilmalikku haridust ja emakeelse õpetuse laiendamist.

1860. aastast kehtestati Eestimaal koolikohustus kõikidele lastele, kuid kahjuks ei olnud kindlat piiri, mitmendast eluaastast lapsed pidid kooli minema. Seetõttu oli õpilaste tase väga erinev ja õpetajatel raskem.

Koolis tunniplaani polnud ja koolipäev jaotati ainete järgi osadeks. Klassiruumides oli vähe valgust.

Kool oli laste hulgas üsna ebapopulaarne, sest puudusid lastepärased õpikud, õpetamine oli ühekülgne, põhines pähetuupimisel, õpetajateks karmid meesterahvad, samuti see, et osad lapsed ei saanud kehva majandusliku seisu tõttu koolis käia.

Ka Kajamaa koolil, mis alguses tegutses Saku Vallakooli nime all alates 1869.a., olid samad mured ning halvemad ja paremad ajad.

Kooli ajalugu on sõltuvalt ajastust käsitletud mitme etapina.

1869 – 1920   Venemaa tsaarivalitsuse aeg

1920 – 1934   Eesti Vabariigi aeg

1934 – 1971   enne ja peale Nõukogude võimu, sulgemine.

1990 – 2008   Taasavamine. Kajamaa Lasteaed-Algkool

2008 – Taasavamine– Kajamaa Kool. Õpilasekeskne ja õppetöö hariduslike erivajadustega õpilastele. 

Vaata ka täpsemat ajalootelge: https://www.timetoast.com/timelines/kajamaa-kool

Ajalootelg valmis Kajamaa Kooli 150. aasta juubeli raames.

Ajalootelje koostasid Anu Kallas, Ülle Joosing ja Triin Toomjõe-Zuts, Ene Jaaniste, Külli Rauam ja Merit Udusalu.

Koolimaja ajaloo kohta saab lugeda: https://maaarhitektuur.ee/2024/03/28/saku-kogukonnamaja/?fbclid=IwAR1TFXs5b-F3Ss2qAP7GgsZ5Ga_2Ms49SCYlORIZf-nLpXmuFHI3O2Qe8TI_aem_ASuxuAoB1_HTvDTTxm__aStqXPJRLc1noRGXekqiXp-Dn47rk7OF_8V3Hf8qcvq_rCkI6LH5cjqp2R2mvV1aaA6W