SEBE AS

Alates 1.12.2022 teenindavad riiklike bussiliine (bussid, millel kolmekohalised numbrid) SEBE AS bussid.
Saku vallas sõidavad riiklikud bussid numbritega 113, 113A, 117, 117A, 177 ja 178.

Kõik kahekohaliste numbritega bussid on õpilasliinid ja neid teenindab AS Hansabuss.

OLULINE!- ALATI TULEB ÕPILASPILET VALIDEERIDA.
Õpilaspileti valideerimine on oluline tagasiside bussi ettevõttele, et saada teha kokkuvõtteid ja järeldusi, kas liinil on üldse sõitjad, kui palju on sõitjad, kui suurt bussi on liinile vaja panna.

Väga oluline on oma sõit alati registreerida!

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt jälgitakse maakonnaliinidel sõitjate arvu, mille aluseks on sõitjate poolne ühistranspordi kasutuse korral oma sõidu registreerimine. Arvestades, et liinide tellimine toimub nii riigieelarvest eraldatava sihtotstarbelise toetuse ja valla eelarvest eraldatavate vahendite arvelt, siis madala täituvusega liinide ja reiside osas tuleb viia sisse muudatused, et tagada riigi ja KOV raha otstarbekas kasutus.

Saku Vallavalitsus on andnud Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele ühe halduslepinguga ülesanded, et hakata haldama valla siseliinide korraldust. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on välja kuulutanud valla siseliinidel teenuse osutaja leidmiseks riigihanke (viitenumber 261294) ja eeldatav teenuse algus on 01.09.2023. Siis on ka planeeritud mõned muudatused edela suuna avalikel liinidel. Liin 113A lõpetatakse, liin 113 osaliselt lõpetatakse ja liinile 163 tööpäevadel lisatakse hommikune lisaring.
Tegelikult tähendab see seda, et liinide 113A ja 113 osa on planeeritud ümber tõsta valla siseliinide alla ja nende teenus jätkub nüüd juba teiste liininumbrite alt.
Siseliinide ja avalike muudatuste konkreetne info tuleb peale siseliinide riigihanke tulemuste selgumist.

SEBE AS soetatud bussid leiavad kasutust jätkuvalt edela suuna maakonna avalike bussiliinide teenindamisel.

Sõitjatel on sõidukisse sisenemisel registreerimise kohustus.
Paraku on selle kohustuse täitmine jätkuvalt probleemne ning selleks planeeritakse koolitusi.
Sõiduõiguse registreerimiseks on mitmed variandid: sularaha eest ostetav pilet, e-raha eest ostetav pilet, ühiskaarti või õpilaspiletiga registreerimine. Piletitoodeteks loetakse ka 0 eurost sõidusoodustust mida nimetatakse samuti tasuta sõiduõiguseks. Nn tasuta sõiduõiguse saamiseks peab olema 19 ja noorem või 63 ja vanem. Sellise soodustusega sõitjal peab olema oma sõidu registreerimiseks kas isikustatud ühiskaarti, õpilaspilet või küsima bussijuhilt 0 eurost piletit.

Ühistranspordi kasutamisel kehtiv sõiduõiguse registreerimise kohustus tuleb sõitjatele ühistranspordiseadusest.
§ 9 Pilet on paberil või muul kujul, sealhulgas elektroonilisel kujul, dokument, mis tõendab sõitja sõiduõigust.
§ 32. Sõidusoodustus ja selle olemasolu tõendamine
(1) Sõidusoodustus on teatava kategooria sõitjale seadusega või seaduse alusel kehtestatud korras antud õigus:
1) sõita ühissõidukis tasuta või osalise tasu eest;
2) sõita ühissõidukis täishinna eest ning saada enne või pärast sõitu osalist või täielikku rahalist hüvitist.
(2) Sõidusoodustuse olemasolu saab tõendada:
1) isikut tõendava dokumendiga;
2) õpilaspiletiga;
3) koolivälise nõustamismeeskonna tõendiga selle kohta, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel on antud soovitus lapse koolikohustuse täitmise alustamine edasi lükata;
4) muu dokumendi, elektroonilise vahendi või asjaoluga, mis võimaldab järeldada sõidusoodustuse olemasolu.
§ 67. Poolte õigused ja kohustused liiniveol
(1) Liiniveol bussi, trollibussi ja trammiga on sõitja kohustatud:
1) omama ühissõiduki kasutamiseks kehtivat piletit, vajaduse korral pileti kompostriga märgistama, vastava seadme olemasolu puhul registreerima või muul ettenähtud viisil kehtivaks muutma;
2) esitama ühissõidukijuhi või muu kontrollimisõigusega isiku esimesel nõudmisel pileti ja sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi. Õpilase sõidusoodustuse olemasolu tõendavat dokumenti ei pea sõidusoodustuse saamiseks esitama ilmselgelt alla 14-aastane laps.
P 2 juurde kommentaariks, et laps peab registreerima oma sõiduõiguse, kuid ei pea lisaks esitama oma vanust tõendavat dokumenti.