Üldtutvustus

Kajamaa Kool on 9-klassiline põhikool, mis asub Harjumaal Saku vallas.
Koolis on võimalus õppida Saku valla hariduslike erivajadustega õpilastel. Hariduslikud erivajadused võivad olla tingitud segatüüpi spetsiifilisest arenguhäirest, aktiivsus- ja tähelepanuhäirest, autismispektri häirest, samuti võimaldatakse haridust omandada õpilastel, kellel ei ole jõukohane intellektuaalsete võimete tõttu õppida põhikooli riikliku õppekava alusel.

Kooli õppekava lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, põhikooli lihtsustatud riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

Koolis töötavad huviringid, pikapäevarühm ja õpilaste toetamiseks tugisüsteem.

Ajalugu

Sissejuhatus Talurahva hariduse olukord Eestis paranes 19. sajandi II poolel seoses ärkamisaja, eestlastest haritlaskonna tekke ning talurahva aktiivsuse tõusuga. Nõuti ilmalikku haridust ja emakeelse õpetuse laiendamist.   1860. aastast kehtestati Eestimaal koolikohustus kõikidele lastele, kuid kahjuks ei olnud kindlat piiri, mitmendast eluaastast lapsed pidid kooli minema. Seetõttu oli õpilaste tase väga erinev ja õpetajatel raskem.  Koolis tunniplaani polnud ja koolipäev jaotati ainete järgi osadeks. Klassiruumides oli vähe valgust. Kool oli laste hulgas üsna ebapopulaarne, sest puudusid lastepärased õpikud, õpetamine oli ühekülgne, põhines pähetuupimisel, õpetajateks karmid meesterahvad, samuti see, et osad lapsed ei saanud kehva majandusliku seisu tõttu koolis käia. Ka Kajamaa koolil, mis algul tegutses Saku Vallakooli nime all alates 1869.a., olid samad mured ning halvemad ja paremad ajad.   Sõltuvalt ajastu on kooli ajalugu käsitletud mitme etapina. 1869 – 1920   Venemaa tsaarivalitsuse aeg 1920 – 1934   Eesti Vabariigi aeg 1934 – 1971   enne ja peale Nõukogude võimu, sulgemiseni 1990 – 2008   kooli taasavamine 2008 –             õpilasekeskne ja õppetöö hariduslike erivajadustega õpilastele               

Tagasi Üles