Kajamaa Kooli 2017/2018 õppeaasta eesmärgid

  • Kompetentse ja koostööd tegeva töötajaskonna jätkuv koolitamine.
  • Digipädevuste arendamine.
  • Õpilast toetava koostöövõrgustiku hoidmine ja edasiarendamine (Vanemate Kooli loomine).
  • Kooli sisehindamise läbiviimine ja arengukava 2017-2019 koostamine.
  • Eelarveliste vahendite tõhus  ja säästlik kasutamine. Kaasates lisaressursse eelarve väliselt (koostööpartnerid, projektid).
  • Hea koostöö huvigruppidega (koolipidaja, kooli hoolekogu, lapsevanemad) omavalitsuse hallatavate haridusasutustega, erinevate organisatsioonidega.
  • Hoolivuse tugevdamine õpilaste ja koolitöötajate seas.
  • Iga õpilase individuaalsuse toetamine ja arendamine.
Tagasi Üles